Bob Marley

21 tekstów – auto­rem jest Bob Mar­ley.

Żaden człowiek nie może prze­wodzić dru­giemu, mu­simy być jednością. 

cytat
zebrał 6 fiszek

Wiem, że nie wiesz ile życie nap­rawdę jest warte. 

cytat
zebrał 10 fiszek

Mam tyl­ko jed­no marze­nie. Mam tyl­ko jedną rzecz którą chciałbym zo­baczyć tak nap­rawdę. Chciałbym zo­baczyć jak żyją ra­zem – czar­ni, biali, Chińczy­cy, wszys­cy – to wszystko. 

cytat
zebrał 38 fiszek

Kiedy byłem małym chłop­cem, płakałem, że nie mam butów na sto­pach. Przes­tałem płakać, kiedy zo­baczyłem dziec­ko, które płacze, bo nie ma stóp. 

cytat dnia z 9 marca 2011 roku
zebrał 154 fiszki

Im więcej ludzi pa­li zioło, tym bar­dziej Ba­bilon upada. 

cytat
zebrał 7 fiszek

Gdy­by ma­rihuana była le­gal­na, nie było by ta­kiej przy­jem­ności z jej palenia. 

cytat
zebrał 3 fiszki

Dopóki fi­lozo­fia, która ut­rzy­muje do­minac­je jed­nej ra­sy nad drugą, nie zos­ta­nie pod­ważona i porzu­cona będzie WOJ­NA! Więc to jest prze­powied­nia, każdy wie, że to jest praw­da. To zos­tało wy­powie­dziane przez Rastafari. 

cytat
zebrał 5 fiszek

Nie ma­my żad­nych zna­jomych w wyższych sfe­rach, żad­nych przy­jaciół, uwie­rzcie mi, żadnych. 

cytat
zebrał 9 fiszek

Widzisz, je­den ko­kos wy­pełnia koszyk, gdy używasz życia wiel­ki dzi­siaj jut­ro za­pom­niany w skrzyn­ce - więc zbudź się i żyj! 

cytat
zebrał 8 fiszek

Uciekaj od niena­wiści, niez­go­dy i za­wiści nie za­pomi­naj swych myśli uno­sić ku wiz­ji realności. 

cytat
zebrał 12 fiszek
Bob Marley

wiele pięknych myśli

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
L M N
Kalendarz
Aktywność

16 maja 2015, 01:47one drop for all sko­men­to­wał tek­st Ludzie, którzy próbują uczy­nić [...]